Office Staff

DESIGNATION

NAME

Sl.No:

Head Clerk

Mohammed Ashraf N P

1

Clerk

Jabbar K B

2

Clerk

Shajahan M A

3

DTP Operator / Clerk

Faisal R

4

Clerk

 Sakkeenamol T V

5

Clerk

 Nishabi

6

Clerk

Ameer Ashraf K A

7

Accounts Staff

DESIGNATION

NAME

Sl.No:

Chief Accountant

 Haris Bin Mohamed

1

Accountant

Hisham Thalib

2

Asst. Accountant

 Hashif N M

3

Asst. Accountant

 Sanid P M

4

Asst. Accountant

 Naeema Shuhaib    

5

Asst. Accountant

Mohamed Azeeb K A 

6

Asst. Accountant

Shahana 

7

System Administrator

DESIGNATION

NAME

Sl.No:

System Administrator

 Safeer K V

1

System Administrator

 Sayed Arif Abdullah

2

 Asst. System Admin

 Nijabath Haadi

3

Supervisors

DESIGNATION

NAME

Sl.No:

 Vehicle Supervisor

Shajahan P

1

 Supervisor-House keeping

  Hazeena Hafiz

 2

Peons

NAME

Sl.No:

Hamza M K

1

Babu K H

2

 Asif P K

3

Akib Rahman V S

4

Library Staff

DESIGNATION

NAME

Sl.No:

Librarian

Yahya C

1

Library Asst.

Hamza P

2

Library Asst.

Sumayya K P O

3

Library Asst.

Suhara M

4

Lab Staff

DESIGNATION

NAME

Sl.No:

Lab Asst.

Abdul Rahman M

1

Lab Asst.

Biju P D

2

Lab Asst.

Fathima P V

3

Lab Asst.

Jaseena P P

4

Hostel Staff

DESIGNATION

NAME

Sl.No:

Dom Parent (Boys Section)

 Abdurahman K P

1

Asst. Dom Parent (Boys Section)

 Subash K R

2

 Asst. Dom Parent (Boys Section)

 Abbas M K

3

 Dom Parent (Girls Section)

 Ancy

4

Asst. Dom Parent (Girls Section) 

Laila T A 

5

Asst. Dom Parent (Girls Section) 

Vaheetha 

6

Vehicle Staff

17

NAME

Sl.No:

ABOOBACKER V A

1

 MOHAMMED ALI .U.A

2

 ASHOKAN .K.V

3

 SHAJAHAN P

4

 PADMANABHAN P

5

RAHEEM P M 

6

STEEPHEN 

7

 PRAVEEN M.P

8

 SHAMEER K A

9

 SURESH K V

10

 RAJESH. V.M

11

 ASHRAF.K.S

12

 SUHAS P.N

13

 MOHANDAS M.P

14

 PRASAD .R

15

 SHAMSUDHEEN PMS

16

 CHANDRAN .P

17

House Keeping Staff

NAME

Sl.No:

AYSHAKUTTY .P.K

1

 LOVELY JUDSON

2

 AYSHA K.V

3

 FATHIMA .NK

4

 OMANA JOB

5

ADMINISTRATIVE STAFF
IT & MAINTENANCE STAFF
HOUSE KEEPING STAFFS
SECURITY STAFFS
VEHICLE STAFFS
STAFF-BOYS MESS
STAFF-GIRLS MESS