Non Teaching Staff

Office Staff

DESIGNATION

NAME

Sl.No:

Head Clerk

Mohammed Ashraf N P

1

Clerk

Jabbar K B

2

Clerk

Shajahan M A

3

DTP Operator / Clerk

Faisal R

4

Clerk

Hashif N M

5

Clerk

Sulekha Suleman Safi

6

Accounts Staff

DESIGNATION

NAME

Sl.No:

Chief Accountant

Mohammed Shareef E V

1

Accountant

Abdul Gafoor M

2

Asst. Accountant

Hisham Thalib

3

Asst. Accountant

Shafeek V K

4

System Administrator

DESIGNATION

NAME

Sl.No:

System Administrator

Navas O A

1

Supervisors

DESIGNATION

NAME

Sl.No:

General Supervisor

Abdulla P M

1

Peons

NAME

Sl.No:

Hamza M K

1

Babu K H

2

Suhara Salam

3

Akib Rahman V S

4

Library Staff

DESIGNATION

NAME

Sl.No:

Librarian

Yahya C

1

Library Asst.

Hamza P

2

Library Asst.

Sumayya K P O

3

Library Asst.

Suhara M

4

Lab Staff

DESIGNATION

NAME

Sl.No:

Lab Asst.

Abdul Rahman M

1

Lab Asst.

Biju P D

2

Lab Asst.

Fathima P V

3

Lab Asst.

Jaseena P P

4

Hostel Staff

DESIGNATION

NAME

Sl.No:

Dom Parent (Boys Section)

Muraleedharan Nair

1

Asst. Dom Parent (Boys Section)

Kabeer C

2

Dom Parent (Girls Section)

Jameela S

3

Asst. Dom Parent (Girls Section)

Faseela M

4

Vehicle Staff

 

NAME

Sl.No:

Shajahan P

1

Aboobacker V A

2

Suresh N C

3

Fahad K H

4

Unnikrishnan

5

Rasheed A S

6

Babu T V

7

Kunhimoosa

8

Mohammed Ali U A

9

Namsheed V M

10

Ansad C M

11

Ashokan K V

12

Balakrishnan M M

13

 

Shajahan P

14

Padmanabhan P

15

Roy C K

16

Raheem P M

17

House Keeping Staff

NAME

Sl.No:

Sainaba P

1

Ayshakutty P K

2

Nafeesa Hamza

3

Prabha E

4

Nalini N C

5